ავტორისაგან

მსოფლიოს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში (აშშ., კანადა, გერმანია, ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, დანია, ბელგია, ჰოლანდია, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა, შუა აზიის სახელმწიფოები და სხვა), მიუხედავად სახელმწიფო თუ კერძო სარწყავ–სამელიორაციო სისტემების მაღალ დონეზე ფუნქციორინებისა, სასოფლო–სამეურნეო საარგულებზე ქარსაფარი ზოლების როლი და მნიშვნელობა უდიდესი და ხშირად შეუცვლელიც კია.

ცნობილი ფაქტია, რომ ამგვარი ზოლებისაგან დაუცველ ფართობზე ქარი არა მხოლოდ ნიადაგს ფიტავს და ანგრევს მის საფარს, არამედ უშუალოდ სასოფლო–სამეურნეო კულტურებზეც ახდენს მექანიკურ ზემოქმედებას და ფიზიკურადაც ანადგურებს მათ( უმსხვრევს ტოტებს, ღეროს, აქცევს, აცვენს ფოთოლს, ყვავილს, აჩქარებს ტრანსპირაციას, ხელს უწყობს ტენის დისბალანსს მცენარის ორგანიზმში და სხვა). სულ ახლო წარსულში, საქართველოს აგროსარგულებზე 35 სახელმწიფო ქარსაფარი ზოლი არსებობდა (24–აღმოსავლეთ, ხოლო 11–დასავლეთ საქართველოში).

ქარსაფარი ზოლების მნიშვნელობა,

პუბლიკაცია

გ.გაგოშიძე

ვაზის აგროკლიმატური ზონები

პუბლიკაცია

მელაძე მაია - სოფლის მეურნეობის

ღვინის არომატი, ზადი და ნაკლი

პუბლიკაცია

ავტორი: მარიამ ხომასურიძე

www.studywine.ge